آتلیه معماری شاهنگ

فروشگاه جامع اطلاعات فنی و مهندسی و مصالح ساختمانی

آینده پژوهی چیست؟


p><!--StartFragment

آینده پژوهی چیست؟
بخش دوم (تعریف، مفاهیم و معنای رشته آینده پژوهی، آینده ممکن محتمل مطلوب)
 
div><!--StartFragment

الف) معناي آينده پژوهي

آينده پژوهی رشته ای است مستقل که به شکلی روش مند به مطالعه آينده می پردازد.اين رشته تصاويری از آينده در اختيار ما قرار می دهد تا در زمان حال،بر اساس اين تصاوير بتوانيم به شکل کارآمدتری تصميم گيری نماييم.اين تصاوير در سه مقوله طبقه بندی می شوند:آينده های ممکن،آينده های محتمل و آينده مطلوب.در اين راستا،«وندل بل» يکي از مهترين متفکران اين حوزه ، پژوهي آينده پژوهی را به اين شکل تعريف مي کند: « رشته اي مستقل بشمار مي رود که هدفش مطالعه منظم آينده است.آينده پژوهان به دنبال کشف،ابداع،ارائه،آزمون و ارزيابي آينده هاي ممکن،محتمل و بهترند.آنان انتخاب هاي مختلفي راجع به  آينده فراروي انسان ها قرار مي دهند و در انتخاب و پي ريزي مطلوب ترين آينده به آنان کمک مي کنند».(8)

آينده نگري در گذشته از قواعد و روش هاي علمي و شبه علمي تبعيت نمي کرد و حتي در برابر آن ها قرار داشت(مانند پيشگويي هاي نجومي و الهامات سروش معبد دلفي) اما در چند دهه اخير آينده پژوهان به شکلي عقلائی و روشمندتر به مطالعات آينده سروسامان دادند. اين رشته به جاي غيبگويي،پيامدهاي اعمال و افعال انساني را به شکلي روش مند و باقاعده بررسي مي کند. در حال حاضر اين دانش نوظهور در ميان دانشمندان و انديشمندان مراکز دانشگاهي و نيز موسسات دولتي و شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است.

«ريچارد اسلاتر» آينده پژوه را کسی معرفی می کند:« که مي داند چگونه آينده هاي بديل(ممکن،محتمل و مطلوب) را مطالعه کند.چنين کسي مي تواند از مطالعات خود در باره آينده هاي بديل آن گونه استفاده کند که سايرين  بتوانند گزينه ها و انتخاب هاي مختلف را در زمان حال بشناسند و در نتيجه بتوانند تا حد مقدور براي ساختن آينده، بهترين گزينه را انتخاب نمايند.»(9)

با اين اوصاف،آينده پژوهي مستقيما در خدمت مديريت و برنامه ريزي راهبردي قرار مي گيرد و مي تواند نقش تعيين کننده اي در تصميم سازي و سياست گذاري ايفا نمايد.

ب) موضوع آينده پژوهي: مطالعه آينده ها

همان طور که گفتيم، يکي از وظايف اين رشته کشف، ابداع ، ارائه و آزمون آينده هاي ممکن، محتمل و برتر است.در توضيح بايد گفت که پيش بيني يک آينده با توجه به تغييرات و تحولات فزاينده جوامع بشري امري معقول به نظر نمي رسد.در واقع احتمالات مختلفی از آينده پيش روی ما قرار دارد.آگاهی و صلاحيت ما می تواند يکی از عوامل شکل دادن به آينده در شمار آيد و تحقق هرکدام از حالات احتمالی آينده، تا حدی به تصميم گيري ها و اعمال ما در زمان حاضر بستگي دارد.البته مسائل ديگری نيز بر شکل گيری آينده تاثير می نهند.به همين دليل پيش بينی يک آينده امر معقولی به نظر نمی رسد.براي نمونه جمعي از آينده پژوهان آمريکايي در گزارشي تحت عنوان«استراتژي امنيت ملي آمريکا» چشم اندازي از آينده جهان و ايالات متحده در ربع اول قرن 21 ميلادي ارائه دادند.در اين گزارش ميانگين رشد اقتصادي آمريکا در 25سال اول قرن حاضر سالي 3% پيش بيني شد.بر اساس اين گزارش، ايالات متحده در ربع قرن آينده با اين نرخ رشد،برتري و شکوفايي خود را حفظ خواهد نمود.در کنار اين پيش بيني، آينده پژوهان خاطر نشان کردند که مسائلي همچون سوء مديريت اقتصادي مداوم،ناکامي فناوري بزرگ يا يک بيماري همه گير مي توانند کاهش شديد رشد اقتصادي را براي اين کشور به ارمغان آورند.(10)

واقعيت اين است که نه تنها پيش بيني خوش بينانه اين گزارش در اواخر دهه اول قرن حاضر تحقق نيافته بلکه سوء مديريت اقتصادي اين کشور،جهان را به بحراني با ا ابعاد وخامت  بحران مالي سال 1929 فروبرده است.عدم قطعيت های ناشی از سوء تدبير تصميم سازان آمريکايي،احتمال ضعيف تر گزارش فوق را محقق ساخته است.

پيچيدگی و پيش بينی ناپذيری آتيه جوامع بشری سبب شده تا آينده پژوهان به مطالعه آينده هاي بديل دست زنند.ايشان ابتدا هر آينده اي که ممکن است در انتظار يک کشور يا سازمان باشد را شناسايي و فهرست مي کنند. در گام بعدي، از ميان آينده هاي ممکن،محتمل ترين آن ها را مشخص مي نمايند.سرانجام مطلوب ترين آينده نيز شناسايي و در اختيار تصميم گيران قرار مي گيرد تا براي تحقق آن برنامه ريزي کنند.بنابراين مطالعه سه نوع آينده در دستور کار آن ها قرار دارد:

 • آينده هاي ممکن: آن دسته از آينده هايي که وقوع آن ها امکان دارد.
 • آينده هاي محتمل: آينده هايي که وقوع آن ها از امکان بيشتري نسبت به ساير آينده هاي ممکن برخوردار است.
 • آينده هاي مطوب: آينده اي که با ارزش ها و آرمان هاي مطلوب آينده پژوهان و کارفرمايان آن ها همخواني دارد.

وندل بل اعتقاد دارد که آينده پژوهان براي کشف اين سه نوع آينده،سه دسته سوال مطرح مي کنند:«چه چيزي مي تواند در آينده وجهایود داشته باشد؟»،«چه چيزي به احتمال بيشتر وجود خواهد داشت؟» و «چه چيزي مي بايست وجود داشته باشد؟».(11) پاسخ به سوال اول آينده‌هاي ممکن،سوال دوم آينده هاي محتمل و پرسش سوم آينده مطلوب را مشخص مي کند.

ج) فرضهاي کليدي آينده پژوهان:

آينده پژوهان تحقيقات خود را بر چند فرض مهم استوار مي سازند.برخي از اين فرض هاي کليدي عبارتند از:

1- آينده انديشي براي انسان ها ضرورت دارد

ما نمي توانيم هيچ عمل آگاهانه اي را بدون آينده نگري انجام دهيم.اگرچه انسان ها بدون داشتن تصويري از آينده، مي توانند عکس العمل نشان دهند اما انجام عملي آگاهانه بدون پيش نگري و در نظر داشتن هدفي معين غيرممکن است.(12)در واقع تصميم سازي اصولا امري آينده گراست و انتخاب گزينه اي از ميان گزينه هاي مختلف براي تصميم گيري بر اساس مرور نتايج آن عمل در آينده شکل مي گيرد.(13)براي انجام هر کاری ما ناچاريم تا از ميان انواع کارهاي ممکني که مي توانيم انجام دهيم يکي از آن ها را انتخاب کنيم.ملاک انتخاب ما پيش بيني نتايجي است که از آن عمل ناشي خواهد شد.وندل بل اعتقاد دارد که نه تنها آينده نگري براي انسان ها ضرورت دارد بلکه بايد آن را  مهمترين معرفت بشري دانست زيرا ما با داشتن تصويري از حوادث ممکن و محتمل مي توانيم به شکل بهتري براي بهبود زندگي فعلي خود برنامه ريزي نماييم.(14)

2- آينده هنوز شکل نگرفته و ما آن را خواهيم ساخت

هيچ واقعيتي در باره آينده وجود ندارد.(15)بر اساس اين ديدگاه آينده امري عدمي است و ما در ساختن آن اختيار داريم و حرکت افلاک يا قوانين تاريخي و اجتماعي آن را بر ما تحميل نمي سازند.پس اگر آينده امري عدمي است چگونه مي توان معرفتي از آن تحصيل نمود؟بل در اين جا موضع واقع گرايي انتقادي را براي توجيه معرفت ما نسبت به آينده مناسب مي داند.وي مي گويد شناخت ما نسبت به آينده نه قطعي و يقيني بلکه مشروط و ظني است.(16) رئاليست هاي انتقادي معتقدند که ما واقعيت را تنها از ديدگاه و منظر خاصی می توانيم بپذيريم و باورهای ذهنی ما بر شناخت ما از حقيقت تاثير دارد.(17)آن ها می گويند تا زمانی که ما برای توجيه يک گزاره دلائل موجهی داريم آن را می پذيريم و می گوييم که باور ما به اين گزاره موجه است و اگر زمانی دليلی برای توجيه آن نداشته باشيم آن باور را کنار می نهيم.(18)

آينده امری عدمی است و شناخت ما نسبت به آن ظنی.به همين دليل ما می توانيم در ساختن آن نقشی ايفا نماييم.

3- آن چه قابل تصور است امکان پذير است.

برخي معتقدند که اين گزاره يکي از فرض هاي اساسي آينده پژوهان را تشکيل مي دهد.آينده پژوه با تکيه بر اين اصل مي کوشد تا همه آينده هاي ممکن را تا حد امکان بيابد و سپس از بين آن ها محتمل ترين آينده ها را پيدا کند و سپس در بين محتمل ها، مطلوب ترين آينده را توصيه نمايد.(19)

آن چه که بخش مهمي از آينده را شکل مي دهد ايده هايي است که ذهن خلاق انسان توليد مي کند.اين ايده ها مبناي برنامه ريزي و عمل بسياري از مديران و تصميم گيران قرار مي گيرد و از اين طريق به شکل گيري جهان آينده کمک مي کند.

4- همبستگي متقابل اشياء و نظام هاي عالم:يک ديدگاه کل گرايانه

آينده پژوهان جهان را آن چنان در پيوستگي متقابل مي بينند که هيچ نظامي(سيستم) در جهان را نمي توان بدون ارتباط با ساير نظام ها در نظر گرفت.به اين ترتيب در مطالعه هر موضوع در مطالعات آينده بايد آن را در ارتباط با ساير موضوعات در نظر گرفت.نتيجه منطقي اين فرض روشن است:براي اتخاذ يک تصميم مناسب بايد چشم اندازي در برگيرندة همه ابعاد را لحاظ کنيم.(20)يک آينده پژوه براي بررسي هرکدام از ابعاد اجتماعي،سياسي و فرهنگي و اقتصادي ناچار بايد از ابعاد ديگر نيز اطلاعاتي داشته باشد زيرا اين ابعاد متقابلا بر يکديگر تاثير مي گذارند.

آينده پژوهي فرض هاي کليدي ديگري نيز دارد که بررسي آن ها مجال ديگري مي طلبد.فرض هاي آينده پژوهان در باب زمان و معناي آن از اهميت بسزايي برخوردار است.براي مثال وندل بل اعتقاد دارد که «زمان را بايد پديده اي مستمر،خطي، يک سويه وبازگشت ناپذير دانست.حوادث در ظرف زمان، قبل يا بعد از يکديگر رخ مي دهند و تسلسل زمان گذشته،حال و آينده را توضيح مي دهد».(21)

د) رويکردها به مطالعات آينده:

در تاريخ مطالعات آينده،برخي سه جريان مهم را  شناسايي نموده اند.جريان اول که در محدوده زماني دهه هاي 40 تا 60 ميلادي ظهور کرد بر يک چشم انداز تحليلي ابتنا داشت.در اين زمان آينده پژوهي رشته اي جانبي بود و با اهداف و تحقيقات نظامي رابطه مستحکمي داشت.جريان دوم در دهه 60 واوايل دهه 80 ميلادي پا به عرصه نهاد و از يک چشم انداز فردي/شخصي تبعيت مي کرد.به عبارت ديگر کارهاي فرديِ نويسندگان و انديشمنداني همچون تافلر و جانگ تاثير بسياري بر مطالعات آينده انديشي نهاد.جريان دوم را بايد دورة کارهای درخشان و فردیِ مشاهير آينده پژوهی قلمداد نمود.سرانجام موج سوم بر يک چشم انداز اجتماعي/سازماني تکيه دارد و آينده پژوهي را با تصميمات،ارزش ها و اهداف نهادهاي تاثير گذار مرتبط مي سازد.(22)

نسل اول آينده پژوهان در انديشکده رند،تمرکز اصلي تحقيقات خود را بر پيش بيني آينده معطوف کرده بودند.(23) البته وجود ناکارآمدي در پيش بيني هاي آينده پژوهان نسل اول،موجب شد تا رويکرد جديدي در اين حوزه به تدريج شکل گيرد.(24)آينده پژوهان بزرگ نسل دوم همچون جان نايسبيت و تافلر نيز عملا شکل تکامل يافته اي از همان رهيافت را گسترش دادند. با اين وجود نسل سوم آينده پژوهان، تحقيقات خود را بيش از پيش با تصميم سازي و برنامه ريزي راهبردي مرتبط مي دانند.

در واقع رويکردهاي مهم آينده پژوهي بر پايه دو پارادايم مهم شکل گرفته اند:پارادايم هاي اکتشافي و هنجاري. پارادايم اول،آينده را نتيجه علي و معلولي گذشته مي دانست و ناخودآگاه، از نوعي جبرگرايي حمايت مي نمود.(25) آينده پژوهان نسل اول همچون نيکلاس رشر و کاپلان،بر اساس همين پارادايم،دغدغه اصلي خود را پيش بيني و کشف آينده قرار داده بودند.

نسل هاي بعدي آينده پژوهان نه تنها به تحليل آينده بلکه به طراحي آن مي پردازند.آينده پژوهي در اين رويکرد،هنر طراحي و خلق آينده مطلوب يا «آينده سازي» معنا مي شود. کورنيش آينده پژوه معاصر در اين زمينه مي نويسد:« آينده پژوهي به وجود آمده تا آينده را بهبود بخشد نه اين که پيش بيني کند. آينده پژوه مي خواهد به وسيله پيش بيني، شرايط حال را به گونه اي تغيير دهد که شرايط مناسب تري براي آينده پديد آيد.ما مي خواهيم در باره فرصت ها و خطرهايي که بايد در آينده براي آن ها آماده شويم بيشتر بدانيم».(26)

اين  رويکرد نوين را آينده پژوهي هنجاري يا مشارکتي نيز مي گويند زيرا از مشارکت طيف گسترده اي از مردم بهره مي گيرد.بر اساس اين رويکرد مي توان هنجارها و رفتارهاي اعضا و نهادهاي يک جامعه را به گونه اي سروسامان داد تا به سوي تحقق بهترين آينده حرکت نمود.آينده پژوهان نسل جديد مي کوشند تا از تحقيقات خود براي ايجاد نوعي وفاق اجتماعي نيز استفاده کنند.به همين دليل آنان به خلق چشم انداز همت مي ورزند. چشم انداز مي تواند از طريق ايجاد وفاق و شور و نشاط در ميان مردم و نخبگان واقعا به تحقق اهداف خود کمک نمايد. پيروان اين رويکرد به مشارکت در سياست گذاري و برنامه ريزي راهبردي تمايل دارند.به اين ترتيب مطالعات آينده،با مشخص کردن آينده هاي ممکن،محتمل و مطلوب به ما مي گويد که در قبال هر آينده چه تصميماتي را بايد اتخاذ کنيم و به ارزيابي اين تصميمات مي پردازد.

ه) آينده نگاري به مثابه رويکردي نوين:

هرچند کتاب راهنماي «آينده نگاري فناوري يونيدو» آينده نگاري را حيطه اي جدا از آينده پژوهي مي داند اما به نظر آينده نگاري را بايد رويکردي نوين در قلمرو آينده پژوهي قلمداد نماييم.در اين رويکرد پيش بيني نقش محوري خود را از دست مي دهد و صرفا به يکي از ابزار آينده نگاري تبديل مي شود.تعاريف مختلفي از آينده نگاري وجود دارد. «بن مارتين» آينده نگاري را اين گونه تعريف مي کند:«فرايندي نظام مند که  مي کوشد به آينده طولاني مدت علم،فناوري،اقتصاد و جامعه نظر افکند.از رهگذر نگرش طولاني مدت به آينده مي توان زمينه هاي جديد تحقيقات راهبردي و فناوري هاي فراگير نوظهور را شناسايي نمود،زمينه هايي که ممکن است منافع اجتماعي و اقتصادي افزون تري را به همراه داشته باشند».(27)

همچنين لوک جورجيو نيز آينده نگاري را ابزار نظام مند ارزيابي آن دسته از پيشرفت هاي علمي و فناوري مي داند که تاثير پر قدرتي بر رقابت صنعتي،خلق ثروت و کيفيت زندگي دارند.(28)برخي از ويژگي هاي آينده نگاري عبارتند از:

 • تمرکز بر موضوعات بلند مدت
 • وجود ارتباطات در ميان فعالان عرصه آينده نگاري
 • تنظيم و هماهنگ سازي راهبردهاي آينده نگاران بر اثر تعاملات مداوم
 • ايجاد توافق نظر روي موضوعات مختلف آينده
 • تعهد داشتن به نتايج.(29)

ما در پيش بيني صرفا به درک آينده هاي ممکن مي پردازيم در حالي که در آينده نگاري علاوه بر اين، براي اتخاذ تصميماتي در آينده نيز آماده مي شويم. به عبارت ديگر آينده نگاري گزينه هاي آينده را شناسايي مي کند و سپس امکان وقوع و مطلوبيت هر گزينه را مشخص مي نمايد و در نهايت فهرستي از اولويت ها را انتشار مي دهد.تصميمات لازم براي رسيدن به گزينه مطلوب بر عهده برنامه ريزان راهبردي مي باشد و از حيطه آينده نگاري خارج مي شود.

ريچارد اسلاتر آينده نگاري را يک صفت يا يک مزيت مي داند.آينده نگاري فرايندي است که از 4 طريق مرزهاي آگاهي را گسترش مي دهد:

 • استلزامات و نتايج اعمال و تصميمات حال حاضر را ارزيابي مي کند (ارزيابي نتايج)
 • پيش از وقوع چالش ها،آن را مي شناسد و از  آن اجتناب مي کند.(هشدار اوليه و رائه راه درست)
 • نشانه هايي که در حال حاضر وجود دارد و احتمالا بر وقوع يک حادثه در آينده تاثير خواهد نهاد را شناسايي می کند.
 • خلق چشم انداز بر اساس سيمايي از آينده هاي مطلوب (سناريو پردازي هنجاري).(30)

برگزارکنندگان طرح آينده نگاري فناوري انگليس،اين زمينه جديد را اين گونه تعريف مي کنند:

 • افراد،دانش ها و ايده هاي کليدي را کنار هم گردمي آورد
 • از طريق گردآوردن آن ها به افق هايي فراتراز برنامه ريزي معمولي نظر مي افکند
 • به واسطه نگاه به اين افق ها فرصت هاي بالقوه ناشي از دانش و فناوري هاي نوين را شناسايي مي نمايد
 • کوشش مي کند تا به کشف فعاليت هايي بپردازد که به تحقق اين فرصت ها کمک مي کنند.(31)

دستاورد بسيار مهم ديگر آينده نگاري عبارت است از ايجاد شبکه اي از نخبگان که به تدريج طي تعاملات ناشي از يک برنامه آينده نگاري به توافق نسبي مي رسند.همچنين برنامه هاي آينده نگاري همچون چشم اندازها مي تواند در يک کشور،جامعه يا سازمان وفاق ايجاد کند.اين وفاق خود مي تواند  ابزاري براي مواجهه با آينده و تحقق گزينه هاي مطلوب باشد.

فعاليت آينده نگاري با فراهم آوردن شبکه اي از نخبگان و حتي مردم عادي،سرمايه گرانبهايي از روابط اجتماعي و تخصص هاي مختلف را در اختيار تصميم سازان قرار مي دهد.

و) حوزه هاي تمرکز آينده پژوهان:

آينده پژوهان چه زمينه هايي را براي کشف آينده هاي بديل مي کاوند؟ريچارد اسلاتر چهار حوزه کليدي را به عنوان دامنه تمرکز آينده پژوهان در نظر مي گيرد.اين چهار حوزه عبارتند از:

 • ساختارها: جهان عمومي
 • حوزه بين الاذهاني:جوامع و فرهنگ ها
 • حوزه رفتاري:رفتارهاي فردي
 • حوزه روانشناختي:جهان دروني فرد.(32)

بنابراين اگر روش شناسي يک برنامه آينده پژوهي صرفا به تحليل وضعيت نهادها  و ساختارها بپردازد نمي تواند به درک عميقي از آينده نائل گردد چرا که ساختارها در ترکيب با خصائص فرهنگي و نيز ويژگي هاي فردي انسان ها وقايع اجتماعي را رقم مي زند.

حامد سروری

<!--EndFragment--><!--StartFragment--><!--EndFragment-->
<!--EndFragment--><!--StartFragment--><!--EndFragment-->

  انتشار : ۱ شهریور ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 760
کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/11/30 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

آموزش صفر تا صد باینری آپشن (جامع) +استراتژی 98

آموزش صفر تا صد باینری آپشن (جامع) +استراتژی 98

* آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی الیمپ ترید صفرتاصد و استراتژی ها، با استفاده ازویدئو ومنظم توضیحات کامل داده شده است * سربخش های مطالب در پکیج جامع آموزشی ما: 1-آشنایی با الیمپ ترید و نحوه کار باآن 2-آشنایی با بازار های مالی و نحوه کار ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

اندیکاتور ای کیو آپشن

اندیکاتور ای کیو آپشن

نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر، موفقیت و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) سلام دوست عزیزم، ما در بین افراد موفق آمریکا، فیلسوف تجاری آمریکایی یعنی آقای جیم ران که خودش استاد چهار استاد ...

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

دریافت فایل : اندیکاتور باینری
دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ...

کتاب پرفروش مغز گرسنه+کسب درآمد تضمینی

کتاب پرفروش مغز گرسنه+کسب درآمد تضمینی

شاید تعجب کنید از این حرف ولی بدون اقرار این یک کتاب مقدس است میپرسید چرا چرایش را در ادامه خواهید فهمید در این کتاب یاد خواهید گرفت که هدف های بزرگ و رویاهای بلند پروازانه داشته باشید. پایتان را از گلیم خود فراتر گذاشته و خود را از باب ارباب رعیتی نجات ...

کسب درآمد اینترنتی

کسب درآمد اینترنتی

بسته کسب درآمد آسان از اینترنت روزانه ۵۰۰ هزار تومان تا ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان مناسب برای تمامی افراد با هر سن و دانشی میتواند زندگیت را عوض کند این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید فروش خود را با این اموزش چندین برابر کنید وضعیت پکیج : کاملا فعال جدیدترین نسخه : $(نسخه ...

دریافت فایل : کسب درآمد اینترنتی
كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت ...

کسب درآمد از اینترنت روزی 200 هزار تومان تا یک

کسب درآمد از اینترنت روزی 200 هزار تومان تا یک

بسم الله الرحمن الرحیم محصول آپدیت شد 1398/02/07 *آموزش جدید اضافه شد.* *نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به راه های ارتباطی با ما پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- به همراه پاسخ های داده شده را نیز با دقت ...

کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان تضمینی و

کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان تضمینی و

بسم اله الرحمن الرحیم توضیحات محصول امروز قصد داریم تا خدمت شما پکیجی را معرفی کنیم که با این پکیج شما می توانید به درامد روزانه 1 الی 3 میلیون تومان در روز برسید ، کسب درامد از اینترنت بسیار شیرین و لذت بخش است ، شما با خرید و مطالعه این پکیج اموزشی از اینترنت به عنوان ...

پکیج افزایش قد -گروتالر داینامیک- نسخه جدید

پکیج افزایش قد -گروتالر داینامیک- نسخه جدید

آموزش جدیدترین و بهترین راه افزایش قد کودکان و بزرگسالان با -متد گروتالر داینامیک دکتر فیلیپ میلر- پکیج منحصر به فرد افزایش قد -گروتالر داینامیک- نسخه جدید 2019 (Grow Taller Dynamic) آموزش های ویدیویی جهت راحتی شما عزیزان اختصاصی از سایت Mss8.ir اگر تصور می‌ کنید که به ...

آموزش افزایش رایگان طلا در بازی آنلاین زولا

آموزش افزایش رایگان طلا در بازی آنلاین زولا

آموزش افزایش طلا در بازی آنلاین زولا بهترین پکیج آموزشی از نظر کاربران برای اطمینان بیشتر نظرات را بخوانید زولا یک بازی ایرانی می باشد که توسط ایرانیان زحمتکش ساخته شده است و سبک این بازی تفنگی ، اکشن ، آنلاین میباشد که در این بازی مراحل مختلفی وجود دارد که میتوانید ...

پنل ممبرگیری ارزان و واقعی

پنل ممبرگیری ارزان و واقعی

پنل ممبر گیری تلگرام با این پنل می توانید برای کانال ها و گروه های خود ممبر دریافت نمایید. ویژگی های این پنل: سرعت بالا در ممبرگیری ارزان تر از دیگر پنل ها در همه جا و در 24 ساعت از شبانه روز می توانید ممبر بگیرید قابلیت ممبرگیری در موبایل و کامپیوتر قابلیت افزایش ...

پکیج و نرم افزار

پکیج آموزش سرمایه گذاری آپدیت فروردین ۹۸ با قابلیت تبدیل اصل سرمایه به پول نقد در کمتر از 24 ساعت تا 40 درصد سود ماهانه! شما برای شروع یک سرمایه گذاری پر سود فقط به مقداری سرمایه در حد 1 میلیون احتیاج دارید ! برای خرید این کتاب شاید کمی دو دل باشی و این سوال رو ...

دریافت فایل : پکیج و نرم افزار
اسکریپت 100درصد تضمینی سایت freebitcoin

اسکریپت 100درصد تضمینی سایت freebitcoin

درآمد روزانه 200 هزار تومان با اسکریپت تضمینی سایت فری بیت کوین دریافت اتوماتیک و رایگان بیت کوین به مقدار زیاد در چند دقیقه حداقل دریافت 200-300 هزار ساتوشی در هر لاگن تضمینی و واقعی با اموزش کامل با این اسکریپت دیگر نیاز نیست که شما با فری بیتکوین کار کنید و اسکریپت بجای شما ...

کسب درامد از تلگرام حتی بدون داشتن کانال

کسب درامد از تلگرام حتی بدون داشتن کانال

اگر یک نفر توانسته کاری را انجام دهد پس شما هم میتوانید معرفی چندین روش کسب درامد از تلگرام بدون داشتن کانال بیش از 500 فروش موفق از این محصول اتفاقی نیست این دلیل اعتماد کاربران به این سایت است آیا می دانید ۲۲ میلیون ایرانی از مسنجر تلگرام استفاده می کنند؟ و ...

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان اینستاگرام وضعیت پکیج : فعال روشی برای فالوور و لایک اینستاگرام براتون گذاشتیم، که با قیمت ناچیزی میتونید جلوی دوستاتون کلاس بزارین :) توجه : این برنامه مصارف دیگری هم دارد که خودتان با آن آشنا خواهید شد. اگر ...

ربات بازی انفجار با در آمد میلیونی صد در صد تضمینی

سلام دوستان این ربات بسیار بسیار در آمد زا هست. مطمئن باشید از بازی انفجار کمتر از 100هزار تومان در روز در آمد نخواهید داشت. روند این ربات به گونه ای است که به هیچ عنوان ضرری نمی کنید. در این پکیج هم ربات برای کامپیوتر و هم برای اندروید و آیفون قرار داده شده است. در ضمن می توانید ...

کسب درآمد اینترنتی 300 هزار تومان در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300 هزار تومان در کمتر از 30

دوست عزیز توصیه می شود که تنها ۵ دقیقه مطالعه این صفحه زمان میبرد، این ۵ دقیقه وضعیت مالی شما را از این رو به اون رو میکند!!! راز لاکچری مردم اروپا و تهران فاش شد!! درآمد ۱ ساعت تا ۵۰۰,۰۰۰ تومان! کاملا واقعی (آپدیت شد! اسفند ۹۷) ***کاری جدید در عرصه ی ...

آموزش صفر تا صد باینری آپشن +استراتژی % 90 تضمینی

آموزش صفر تا صد باینری آپشن +استراتژی % 90 تضمینی

به نام خداوند روزی دهنده دوستان اگر نگاهی از بالا به شرایط اقتصادی کشور بیاندازیم اوضاع بدی را شاهد خواهیم بود. بیکاری و گرانی بیداد می کند و هر روز قیمت اجناس گرانتر شده و کارخانجات و اداره جات نیروهای خود را کاهش می دهند. در این اوضاع نابسامان باید فکری برای درآمدمان بکنیم ...

افزایش ممبر و بازدید روزانه تا 16کا بدون نیاز به

افزایش ممبر و بازدید روزانه تا 16کا بدون نیاز به

افزایش ممبر و بازدید کانال روزانه تا 16کا الی 50 کا بدون نیاز به کامپیوتر 100% تضمینی با روشی کاملا جدید 2018 به دلیل محدودیت های اعمال شده روی تمامی سرورها ، شما از این پس با این سیستم میتوانید روزانه بین دو الی پنج کا ممبر در ۲۴ ساعت بزنید . این محدودیت روی تمامی سرورها ...

چاپ چک کلیه بانک ها با اکسل

چاپ چک کلیه بانک ها با اکسل

این فایل همراه دو ماژول تبدیل عدد به حروف و تبدیل تاریخ شمسی به حروف است . برای کار با این فایل با مراحل زیر رو انجام دهید. 1.بعد از باز کردن فایل (اجرای برنامه) کلید alt+f11 تا به قسمت کد نویسی آن بروید 2.بعدا طبق عکس زیر در قسمت مشخص شده کلید راست رو زده و گزینه آیمپورت فایل رو ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

برنامه ساز اندروید با گوشی و کامپیوتر(بدون

برنامه ساز اندروید با گوشی و کامپیوتر(بدون

خواندن این مطلب فقط 3 دقیقه زمان خواهد برد اما این 3 دقیقه می تواند سرنوشت شما را تغییر دهد آپدیت جدید : 1398/02/15 نرم افزار برنامه ساز اندروید با گوشی و کامپیوتر 100% مورد تایید کلیه مارکت ها از جمله کافه بازار و مایکت 500+ دانلود درکمتراز7 روز پس از آپدیت با ...

کتاب لطفا گوسفند نباشید جلد یک و دو (فارسی)

کتاب لطفا گوسفند نباشید جلد یک و دو (فارسی)

کتاب لطفاً گوسفند نباشید به اهتمام محمود نامنی از جمله برترین کتاب های خودشناسی و اصلاح الگوی زندگی شخصی است که در چند سال اخیر نگارش یافته است. خواندن این کتاب را برای همه افرادی که نمی خواهند گوسفند بمانند توصیه می نماییم. (انسان نمی تواند به آسمان نیندیشد ،مگر انسان ...

خلاصه کتاب 101 تکنیک حل خلاق مسئله

خلاصه کتاب 101 تکنیک حل خلاق مسئله

دانلود خلاصه کتاب 101 تکنیک حل خلاق مسئله +pdf (راهنمای اندیشه نو برای کسب و کار) نوشته جیمز هیگینز خلاصه کتاب 101 تکنیک حل خلاق مسئله جیمز هیگینز + تست نمونه سوالات تستی کتاب 101 تکنیک حل خلاق مسئله مناسب برای مرور سریع و شرکت در آزمون نکات مهم ، ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "آتلیه معماری شاهنگ" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما